POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Regulamin strony WWW – PMI Outsourcing Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin strony www (zwany dalej: Regulaminem), został sporządzony w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w PMI OUTSOURCING Sp. z o.o. (dalej: PMI), w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Definicje:
1. Administrator Danych – PMI Outsourcing Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej 24, REGON: 022246824, NIP: 8971791988, Numer KRS: 0000476018;

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

3. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony www – PMI Outsourcing;

4. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Strona www – PMI Outsourcing

[I. Postanowienia Ogólne]

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. W celu dbania o bezpieczeństwo danych PMI oświadcza, że używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

3. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzu/formularzach na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. PMI jest Administratorem danych Użytkowników strony www. Jeśli Użytkownik posiada konto na stronie www PMI wówczas następuje przetwarzanie następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, adres IP, … .

5. PMI jest administratorem danych Użytkowników zapisanych do newsletter’a.

6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

7. Każda osoba, której dane dotyczą, a których Administratorem jest PMI ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PMI jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: … .

9. PMI wskazuje, że przetwarzanie danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody jest dopuszczalne tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego zobowiązują PMI do zatrzymania danych lub przetwarzania danych.

10. PMI ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

11. PMI jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych Użytkownika na skutek cofnięcia zgody przez Użytkownika bądź wniesienia przez Użytkownika
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

12. PMI zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom poza podmiotami upoważnionymi na podstawie właściwych przepisów prawa.

13. PMI oświadcza, że została wdrożona pseudonimizacja, szyfrowanie danych oraz inne środki kontroli dostępu mające na celu minimalizację ryzyko i skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

14. PMI oświadcza, że dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez osoby lub podmioty wyraźnie upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia lub umowy w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych.

[2. Pliki cookies]

1. Strona www PMI używa cookies czyli plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Przy ponownym połączeniu się przeglądarki ze stroną www, strona www rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik, co
pozwala na odczytanie informacji jedynie serwerowi, który je utworzył.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony www PMI, w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu i zapewnienia efektywnej i bezproblemowej nawigacji.

4. PMI dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach przy pomocy
narzędzia …

5. PMI oświadcza, że zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby PMI w celu optymalizacji działań.

6. PMI wykorzystuje następujące pliki cookies …

7. Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.
Powyższe dane PMI zobowiązuje się zachować i wykorzystać tylko dla potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Call Now Button