FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PYTANIA PRACOWNIKÓW:

Czym jest praca tymczasowa?
Praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz danego Pracodawcy Użytkownika zadań o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym. Bezpośrednim pracodawcą jest agencja zatrudnienia.
Czy pracownik tymczasowy płaci za usługę pośrednictwa pracy?
Nie, PMI Outsourcing działa zgodnie z obowiązującym prawem i nie pobiera od pracowników żadnych opłat ani prowizji.
Jak długo można delegować Pracownika Tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz jednego Pracodawcy Użytkownika?
Pracownik Tymczasowy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy może być delegowany przez agencję  PMI Outsourcing do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego Pracodawcy Użytkownika przez okres, który nie przekracza łącznie 18 miesięcy.
Czy pracownik tymczasowy, który zgłosi się do naszej agencji musi przyjąć każdą zaproponowaną mu pracę?
Nie, nie ma obowiązku akceptowania każdej oferty pracy. Odmówienie przyjęcia oferty pracy nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.
Czy pracownikom tymczasowym przysługuje prawo do urlopu?
Tak, osobom zatrudnionym na umowę o pracę tymczasową przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu to 2 dni za 30 dni pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.
Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje możliwość wypowiedzenia umowę o pracę?
Tak, zarówno pracownik tymczasowy, jak i pracodawca użytkownik, mają prawo rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony. Okres takiego wypowiedzenia wynosi:

  • 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni
  • 1 tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie

W szczególnych przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem obu stron.

Czy wykonywanie pracy tymczasowej wlicza się do emerytury?
Tak, cały okres zatrudnienia w charakterze pracownika tymczasowego jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości emerytury i liczy się do stażu pracy.
Czy pracownikom tymczasowym przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Tak, pracownikowi tymczasowemu należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Wypłaca go agencja pracy, a nie pracodawca użytkownik. Ekwiwalent za urlop wypłacany jest w dniu rozwiązania umowy o pracę.
Czy pracownikom tymczasowym przysługują świadczenia chorobowe?
Tak. Pracownicy tymczasowi odprowadzają składki ZUS, dlatego mogą korzystać w pełni ze świadczeń przewidzianych w systemie ubezpieczeń społecznych.
Czy osoby podejmujące pracę tymczasową muszą wyrejestrować się w Urzędzie Pracy?
Tak, w momencie podpisania umowy z Agencją Pracy Tymczasowej każda osoba powinna w terminie do 7 dni kalendarzowych poinformować o zatrudnieniu właściwy dla siebie Urząd Pracy. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę tymczasową lub umowy cywilnoprawnej traci status bezrobotnego.
Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy z PMI Outsourcing?
Do zawarcia umowy zlecenia potrzebne są: dowód osobisty/paszport oraz numer własnego konta bankowego. W przypadku osób posiadających status ucznia lub studenta wymagamy aktualnej legitymacji.
Call Now Button